Das integrierte Umwelt-Energie-Wirtschafts-Modell e3.at (Environment - Energy - Economy - Austria).

Großmann, A., Wolter, M. I. & Frank-Stocker, A. (2007): Das integrierte Umwelt-Energie-Wirtschafts-Modell e3.at (Environment - Energy - Economy - Austria). , SERI Working Paper 01/2007, Wien.